Ακολουθήστε μας και στο Facebook

Ο Το www.pierikoslogos.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ιστοσελίδας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Ο Κάθε αναγνώστης του pierikoslogos.gr μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στα σχόλια, όποιες κι αν είναι αυτές. Ωστόσο κάθε σχόλιο πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές της σελίδας, οπότε δημοσιεύεται λίγη ώρα μετά την καταχώρησή του. Τα μόνα σχόλια που απαγορεύονται και άρα διαγράφονται είναι όσα περιέχουν υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις ή φωτογραφίες, αυτά που γράφονται μόνο για να προκαλέσουν αναταραχή ή προσωπική αντιπαράθεση με άλλους χρήστες (flaming), όσα διαφημίζουν εταιρίες, προϊόντα ή ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και βέβαια τα κακόβουλα, βλαπτικά και επαναλαμβανόμενα μηνύματα (spam). Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

«Τρίζει» η μονιμότητα σε εταιρείες του Δημοσίου, έρχεται νομοσχέδιο «σκούπα»

Αλλάζουν όλα στο Δημόσιο με το νομοσχέδιο που φέρνει σε δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση καθώς, επιβάλλει κανόνες του ιδιωτικού τομέα στη λειτουργία των Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.) του Δημοσίου έτσι ώστε να γίνουν «φιλικές» προς τους εν δυνάμει επενδυτές.


Η ιδιωτικοποίηση χωρίς φραγμούς φαίνεται από το άρθρο 25 στο οποίο αναφέρεται πως «Ο υπουργός Οικονομικών μπορεί με απόφασή του να αξιοποιεί τις πάσης φύσεως κινητές αξίες που έχουν περιέλθει στο ελληνικό Δημόσιο […] δύναται να α) εκποιεί ελευθέρως, είτε κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους λοιπούς μετόχους ή οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, είτε κατόπιν προτάσεώς του, μετοχές που κατέχει σε ανώνυμες εταιρείες μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών, β) εκποιεί μετοχές που κατέχει σε εταιρείες που είναι υπό εκκαθάριση, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής».
Για ποιους χτυπάει η καμπάνα

Η «καμπάνα» χτυπά για τις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου στον τομέα των μεταφορών, που αποτελούν θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.).


Οπως έχει δείξει η πείρα, της καθαυτό ιδιωτικοποίησης (με την εκχώρηση του μετοχικού ποσοστού/ιδιοκτησίας σε ιδιώτες) προηγείται η έμμεση ιδιωτικοποίηση ώς το σημείο η δημόσια ιδιοκτησία να αποτελεί απλό κέλυφος χωρίς περιεχόμενο. Ετσι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εισάγονται σαρωτικά τα «ήθη» του ιδιωτικού τομέα στις Α.Ε. του Δημοσίου που ανήκουν στην ΕΕΣΥΠ. Και επειδή τα πιο «ζουμερά» στοιχεία των νομοσχεδίων είναι οι διατάξεις που καταργούνται, εκεί βρίσκεται όλη η ουσία του νομοσχεδίου:

● Καταργούνται οι βασικότερες διατάξεις του ν. 3429/2005 για το πλαίσιο λειτουργίας των ΔΕΚΟ. Καταργούνται όλες οι διατάξεις που όριζαν τον δημόσιο έλεγχο και την εποπτεία του κράτους στις δημόσιες επιχειρήσεις (έγκριση των στρατηγικών σχεδίων, του προϋπολογισμού, των συλλογικών συμβάσεων και υπογραφή, έγκριση προσλήψεων, κρατική επιχορήγηση μέσω κρατικού προϋπολογισμού σε περίπτωση που χρειάζεται κ.λπ.).
● Καταργούνται οι διατάξεις για προσλήψεις προσωπικού σύμφωνα με τον νόμο για τις ΔΕΚΟ.
● Καταργείται η μονιμότητα των υπαλλήλων τους.
● Οι συμβάσεις και προμήθειες θα γίνονται πλέον με απευθείας αναθέσεις και χωρίς διαγωνισμούς μέχρι του κατώτατου ορίου των 5,38 εκατ. ευρώ. Το «πάρτι» αναμένεται οργιώδες…


1) Καταργείται η μονιμότητα των υπαλλήλων των δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς ήδη έχει κριθεί νομολογιακά ότι συμβάσεις αορίστου χρόνου που παραπέμπουν στο καταστατικό τους για λόγο απόλυσης σε διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα μόνο για σοβαρό λόγο διάπραξης αδικημάτων εξομοιώνονται με συμβάσεις μόνιμων υπαλλήλων. Ειδικότερα στο άρθρο 45 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου σημειώνεται ότι: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 1. Η παρ. 4 του άρθρου 4 περί του εσωτερικού ελέγχου στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι παρ. 1έως 3 του άρθρου 7 περί των υποχρεώσεων των δημόσιων επιχειρήσεων, τα άρθρα 10, 13, 14 και 18 του ν. 3429/2005 (Α΄314) (δείτε το νόμο ΕΔΩ) περί της Διυπουργικής Επιτροπής Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, του νεοπροσλαμβανόμενου και υφιστάμενου προσωπικού των Δημόσιων Επιχειρήσεων».

2) Καταργούνται οι διατάξεις που ορίζουν τις διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού σύμφωνα με τον νόμο για τις ΔΕΚΟ και τη διαδικασία των συλλογικών συμβάσεων. Ειδικότερα βάση του «άρθρου 30» ουσιαστικά φεύγει από την ουσιαστική εποπτεία του ΑΣΕΠ το καθεστώς των προσλήψεων και περνά αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των διοικήσεων των ΔΕΚΟ.
ΔΕΚΟ

Η οικονομική κατάσταση στις ΔΕΚΟ θα πιστοποιεί στο εξής ο… οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής τους ικανότητας που συγκροτείται βάσει διατάξεων του νομοσχεδίου. Το ζήτημα αυτό άπτεται της δημόσιας χρηματοδότησης των ΔΕΚΟ αλλά και του δανεισμού τους.


Υπενθυμίζεται ότι με τον πρόσφατο νόμο για τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ο ΟΔΔΗΧ ορίστηκε ως ο «συστημικός διαχειριστής» των ρευστών διαθεσίμων του Δημοσίου που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος (θα προβαίνει σε διαχειριστικές πράξεις επ’ αυτών και θα ορίζει το ελάχιστο ύψος τους) και του ανατέθηκε ρόλος συμβούλου όσον αφορά τον δανεισμό των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Πώς θα γίνονται οι προσλήψεις

1. Η πλήρωση των θέσεων τακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών και περιοδικών ή άλλων πρόσκαιρων ή παροδικών αναγκών, των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 προβλέπεται στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α΄133), υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 30 και 37 έως 42 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

2. Το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προσωπικού των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 ρυθμίζεται από τα άρθρα 7 έως 35 του ν. 4354/2015 (Α΄176).

3. Οι μη μισθολογικές παροχές διέπονται από το άρθρο 43 του ν. 4484/2017 (Α΄110).


dikaiologitika.gr
29.8.22
Ετικέτες

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

[blogger]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget