Ακολουθήστε μας και στο Facebook

Ο Το www.pierikoslogos.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ιστοσελίδας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Ο Κάθε αναγνώστης του pierikoslogos.gr μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στα σχόλια, όποιες κι αν είναι αυτές. Ωστόσο κάθε σχόλιο πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές της σελίδας, οπότε δημοσιεύεται λίγη ώρα μετά την καταχώρησή του. Τα μόνα σχόλια που απαγορεύονται και άρα διαγράφονται είναι όσα περιέχουν υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις ή φωτογραφίες, αυτά που γράφονται μόνο για να προκαλέσουν αναταραχή ή προσωπική αντιπαράθεση με άλλους χρήστες (flaming), όσα διαφημίζουν εταιρίες, προϊόντα ή ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και βέβαια τα κακόβουλα, βλαπτικά και επαναλαμβανόμενα μηνύματα (spam). Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

20 Ὀκτωβρίου. Τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου. (προστάτης τῆς ἑλληνικῆς ἀστυνομίας)


«Σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Τιμ. 2,3)
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει ὁ μεγαλομάρτυς ἅγιος Ἀρτέμιος. Ἔχετε διαβάσει τὸν βίο του; Ἀνοῖξτε τὸ συναξάρι του, καὶ θὰ βρεθῆτε μπροστὰ σὲ μιὰ σπουδαία μορφή.

Ἦταν ἀνώτατος ὑπάλληλος τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους στὰ χρόνια τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου (288-337 μ.Χ.). Ὁ πρῶτος ἐκεῖνος Χριστιανὸς αὐτοκράτωρ ἐξετίμησε τὸν Ἀρτέμιο, τὸν προήγαγε καὶ τὸν ἔκανε δοῦκα καὶ αὐγουστάλιο (=μικρὸ αὔγουστο), ἀνώτατο δηλαδὴ στρατιωτικὸ καὶ πολιτικὸ διοικητὴ τῆς μεγάλης πόλεως τῆς Ἀλεξανδρείας.
Μετὰ ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο ὅμως, τὸ 361-363 μ.Χ., βασίλευσε ὁ Ἰουλιανὸς ὁ παραβάτης, ὁ ὁποῖος θέλησε νὰ ἐπαναφέρῃ τὴν εἰδωλολατρία καὶ ἐδίωξε τοὺς Χριστιανούς. Αὐτὸς συνέλαβε κληρικούς, φυλάκισε, τυράννησε, δήμευσε περιουσίες πιστῶν, ἐνίσχυσε τὶς αἱρέσεις, ἵδρυσε μαντεῖα, ἔστησε βωμοὺς καὶ προσέφερε θυσίες στὰ εἴδωλα.

Ὅταν ὁ Ἀρτέμιος ἔμαθε ὅτι ὁ Ἰουλιανὸς στὴν Ἀντιόχεια πιέζει καὶ τιμωρεῖ τοὺς Χριστιανούς, σηκώθηκε καὶ πῆγε αὐτόκλητος ἐκεῖ καὶ παρουσιάστηκε μπροστὰ στὸν ἀποστάτη. Τὸ ὅτι εἶχε μεγάλο ἀξίωμα δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ πιστεύῃ στὸ Χριστὸ καὶ νὰ δείχνῃ τὴν πίστι του• καὶ τώρα ποὺ ἔφτασε ἡ ὥρα νὰ πῇ τὴν ἀλήθεια, τὴν εἶπε μὲ παρρησία καὶ ἦρθε σὲ σύγκρουσι μὲ τὸν αὐτοκράτορα. Τόλμησε, ἀξιωματικὸς αὐτός, νὰ ἐλέγξῃ τὸ βασιλιᾶ, ποὺ οἱ ἄλλοι τὸν κολάκευαν γιὰ νὰ ἔχουν τὴν εὔνοιά του καὶ νὰ τοὺς δίνῃ ἀξιώματα. Στὰ ἄλλα σεβόταν καὶ ὑπήκουε στὸ βασιλιᾶ, τὴν προσβολὴ ὅμως τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ διωγμὸ τῶν Χριστιανῶν δὲν τὰ ἀνέχθηκε.
Ἀμέσως τὸν ἔπιασαν, τὸν χτύπησαν μὲ βούνευρα, ἔξυσαν τὴν πλάτη καὶ τὰ πλευρά του, τὸν ἔρριξαν πληγωμένο στὴ φυλακή. Τέλος, ἀφοῦ προηγουμένως τὸν συνέθλιψαν ἀνάμεσα σὲ δύο μεγάλες πέτρινες πλάκες μέχρι τοῦ σημείου νὰ βγοῦν ἔξω τὰ μάτια του καὶ νὰ χυθοῦν τὰ ἐντόσθιά του, κι ἀφοῦ συνέτριψαν κάθε μέλος τοῦ σώματός του, τὸν ἀποκεφάλισαν. Ἔτσι ἔλαβε τὸ στεφάνι τοῦ μάρτυρος καὶ δόξασε τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία τὸν τιμᾷ καὶ τοῦ ψάλλει ὕμνους. […]
«Στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ὑποφέρουν καὶ κακοπαθοῦν οἱ καλοὶ στρατιῶτες. 

Ἀλλὰ κατὰ τὴν ὡραία παρομοίωσι τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος γνώρισε ὅλες τὶς φάσεις τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς, καὶ οἱ Χριστιανοὶ ὑποφέρουν καὶ κακοπαθοῦν, ὡς καλοὶ στρατιῶτες ὄχι πλέον τοῦ ἄλφα ἢ τοῦ βῆτα βασιλέως ἢ δικτάτορος τῆς γῆς, ἀλλὰ «ὡς καλοὶ στρατιῶται Ἰησοῦ Χριστοῦ», τοῦ «βασιλέως τῶν βασιλευόντων καὶ κυρίου τῶν κυριευόντων»(Α΄ Τιμ. 6,15). Διότι ἡ Χριστιανικὴ ζωὴ δὲν μοιάζει μὲ μία ὁμαλὴ ἀσφαλτοστρωμένη λεωφόρο, πάνω στὴν ὁποία περπατάει κανεὶς καὶ τρέχει μὲ τὸ ἁμάξι του ἄνετα. Ὄχι. Ἡ Χριστιανικὴ ζωή, ὅπως τὴν δίδαξε ὁ Χριστὸς καὶ τὴν ἐφάρμοσε ὁ ἴδιος καὶ οἱ γνήσιοι μαθηταί του, ἔχει «στενὴ πύλη» καὶ εἶνε «ὁδὸς τεθλιμμένη» (Ματθ. 7,13-14) […].

Ἀδελφοί! Εἴμαστε στρατιῶτες τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ; Ἂν δὲν εἴμαστε, ἂς φιλοτιμηθοῦμε λοιπὸν ν᾽ ἀναδειχθοῦμε καλοὶ καὶ γενναῖοι στρατιῶτες του. Γιὰ τὸ Χριστὸ τὸν Κύριό μας ὄχι μόνο τὶς μικρές μας ἀνέσεις ἀλλὰ κι αὐτὸ τὸ αἷμα καὶ τὴ ζωή μας νά ᾽μαστε ἕτοιμοι νὰ θυσιάσουμε. Καὶ εἴθε ὑπὸ τὴν ἀρχιστρατηγία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ θραύσουμε τὶς δυνάμεις τοῦ σκότους καὶ νὰ βαδίσουμε μὲ τιμὴ πρὸς τὴν κατάκτησι τῆς δόξης τοῦ οὐρανοῦ, τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ• ἀμήν.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπόσπασμα απομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας. Ολόκληρη με τίτλο «Οἱ καλοὶ στρατιῶτες κακοπαθοῦν», στο http://www.iskiriaki.com/.../filladio.kiriaki/2018/2126.pdf
ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ!

ΦΙΛΟΙ ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ - F.B.
20.10.21

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

[blogger]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget