Ακολουθήστε μας και στο Facebook

Ο Το www.pierikoslogos.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ιστοσελίδας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Ο Κάθε αναγνώστης του pierikoslogos.gr μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στα σχόλια, όποιες κι αν είναι αυτές. Ωστόσο κάθε σχόλιο πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές της σελίδας, οπότε δημοσιεύεται λίγη ώρα μετά την καταχώρησή του. Τα μόνα σχόλια που απαγορεύονται και άρα διαγράφονται είναι όσα περιέχουν υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις ή φωτογραφίες, αυτά που γράφονται μόνο για να προκαλέσουν αναταραχή ή προσωπική αντιπαράθεση με άλλους χρήστες (flaming), όσα διαφημίζουν εταιρίες, προϊόντα ή ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και βέβαια τα κακόβουλα, βλαπτικά και επαναλαμβανόμενα μηνύματα (spam). Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Το δικαίωμα των αγροτών για αγροτικό αυτοκίνητο και ποιοι το οδηγούν


Αναλυτικές οδηγίες για το πότε δικαιούνται αγροτικό αυτοκίνητο οι αγρότες και οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεωνΓιώργος Παπαδημητρίου  Agronews


Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Νόµος 4530/30.03.18, άρθρο 56, αιτιολογική έκθεση:


«Με το άρθρο επέρχονται τροποποιήσεις στο ν.δ. 49/1968 (Α΄49), όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί µε το β.δ. 281/1973 (Α΄84) και αντικατασταθεί µε το άρθρο 30 αναφορικά του ν. 4441/2016 (Α΄227) αναφορικά µε τη θέση σε κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτων. Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1 παρέχεται η δυνατότητα οδήγησης από µέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη, των ΦΙΧ αγροτικών µέγιστης αποδεκτής µάζας φορτωµένου οχήµατος (ΜΑΜΦΟ) άνω των 4.000 χιλιόγραµµων. Η δυνατότητα παρέχεται λαµβανοµένου υπ’ όψιν του µεγάλου αριθµού οικογενειακών επιχειρήσεων του συγκεκριµένου τοµέα οικονοµίας.

Με την παράγραφο 2 διορθώνεται το σχετικό όριο εισφοράς στο ορθό, το οποίο εκ παραδροµής αντικαταστάθηκε µε το ν.4441/2016 (Α΄227).

Με την παράγραφο 3 δίνεται η δυνατότητα θέσης σε κυκλοφορία ΦΙΧ της αναφερόµενης στη διάταξη κατηγορίας, µε βάση το µέγιστο ωφέλιµο φορτίο πέραν της ΜΑΜΦΟ, σύµφωνα και µε το προϊσχύον του νόµου ν.4441/2016 καθεστώς.

Με την παράγραφο 4 προστίθεται το εδάφιο «προσαυξανόµενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραµµο» στην περίπτωση ββ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, το οποίο εκ παραδροµής δεν περιελήφθη στην τελευταία τροποποίηση της διάταξης µε το ν.4441/2016

Με την παράγραφο 5 εισάγεται στη σχετική διάταξη η έννοια του «επαγγελµατία αγρότη» σύµφωνα µε το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Με τις παραγράφους 6 και 7 γίνονται αναγκαίες νοµοτεχνικές προσαρµογές».

Από την αιτιολογική έκθεση εστιάζουµε στην §1: «…Το πρώτο εδάφιο µετά το τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 49/1968 (Α΄ 294), όπως έχει κωδικοποιηθεί µε το β.δ. 281/1973 (Α΄ 84), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικότερα, το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο µέγιστης αποδεκτής µάζας φορτωµένου οχήµατος (ΜΑΜΦΟ) µέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) χιλιόγραµµα, καθώς και το Φ.Ι.Χ. που έχει τεθεί σε κυκλοφορία στο όνοµα «επαγγελµατία αγρότη» σύµφωνα µε το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ανεξαρτήτως ΜΑΜΦΟ, µπορεί να το οδηγούν και µέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του, εφόσον έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις.».

Και στην παράγραφο 5: «.Το πρώτο εδάφιο µετά το τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η παραπάνω εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου περιορίζεται στο 1/3 για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σε «επαγγελµατίες αγρότες», σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες µέλη ή µη αγροτικών δασικών συνεταιρισµών ή δασικών επιχειρήσεων που «ασκούν αγροτική δραστηριότητα» σύµφωνα µε το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καθώς και για αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον Ο.∆.∆.Υ.».

Πως µεταφράζονται όλα τα παραπάνω: Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο αγροτικό, µπορεί να έχει στην ιδιοκτησία του, όχι µόνο ο επαγγελµατίας αγρότης, αλλά και όποιος είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης χωρίς να είναι επαγγελµατίας. Κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης είναι ο καλλιεργητής γης, ο οποίος ασκεί και άλλη παράλληλη δραστηριότητα, π.χ. ελεύθερος επαγγελµατίας, έµπορος κλπ. Και οι δύο κατηγορίες αγροτών, προσδιορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο προσδιορισµός για το ποιος είναι τι, ορίζεται από τις διατάξεις του ν.3874/10, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µέχρι σήµερα.

Όποιος καλλιεργεί µε σκοπό την πώληση, είτε είναι επαγγελµατίας αγρότης, είτε κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης, είναι υποχρεωµένος να εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ. Η εγγραφή γίνεται µέσω των γραφείων στα οποία συντάσσουν τις δηλώσεις καλλιέργειας.

Είτε είσαι επαγγελµατίας αγρότης, είτε αγρότης του ειδικού καθεστώτος, είτε ιδιωτικός ή δηµόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος ιδιωτικού ή δηµοσίου τοµέα, οφείλεις να πληροίς τα κριτήρια: εγγραφή στο Μητρώο των αγροτών, εγγραφή στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ, δήλωση ΟΣ∆Ε. Όλα τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για κάποιον ο οποίος καλλιεργεί µε σκοπό την πώληση των προϊόντων τους. Εάν δεν υπάρχει κάτι από τα παραπάνω, σηµαίνει ότι καλλιεργείς για τον εαυτό σου, το σπίτι σου , την οικογένεια σου. Συνεπώς, επειδή ακούγεται έντονα τελευταία (ξανά) «βάλε µου 100 ευρώ για να πάρω αγροτικό», καλό είναι να γνωρίζουν οι ενδιαφερόµενοι ότι, ο λογιστής δεν έχει δικαίωµα να δηλώσει αγροτικό εισόδηµα µόνο και µόνο επειδή κάποιος του το ζητά. Πρέπει να προσκοµιστούν και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται παραπάνω, ώστε να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην δήλωση αυτή.

Συµπληρωµατικές δηλώσεις για αναδροµικές επιδοτήσεις;
Μέχρι τις 31.12.21 υφίσταται η δυνατότητα υποβολής των συµπληρωµατικών δηλώσεων αγροτών, για τις επιδοτήσεις του έτους 2019 οι οποίες εισπράχθηκαν εντός του 2020. Είναι η τελευταία φορά που χρειάζεται να κάνουµε κάτι τέτοιο καθώς από την επόµενη φορολογική χρονιά, όλες οι επιδοτήσεις θα φορολογούνται στο έτος είσπραξης.

Θεώρηση των χειρόγραφων µισθωτηρίων για το γνήσιο της υπογραφής

Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής αφορά τα µισθωτήρια για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής και οι ιδιοκτήτες επιλέγουν να µην τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά, µέσα από το Taxis Net (ισχύει για ποσά έως 960 ευρώ/ έτος)


23.9.21
Ετικέτες

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

[blogger]

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget